13 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Modificări privind IMPOZITUL PE VENIT și CONTRIBUȚIILE SOCIALE ce intră în vigoare începând cu data de 01.01.2024
Modificări privind IMPOZITUL PE VENIT și CONTRIBUȚIILE SOCIALE ce intră în vigoare începând cu data de 01.01.2024

În virtutea rolului activ al organului fiscal, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Galați aduce la cunoștința contribuabililor faptul că în Monitorul Oficial al României nr. 977/27.10.2023 a fost publicată Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, care modifică Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Măsurile fiscale modificatoare ale Codului fiscal, cu privire la impozitul pe venit și contribuțiile sociale, ce intră în vigoare din 01.01.2024, se referă la:

 

 • Modificarea 68^1 alin. (3) din Codul fiscal în sensul că impozitul pe veniturile din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut din care se deduce contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată și reţinută la sursă potrivit prevederilor titlului V din Codul fiscal. Impozitul pe venit se reţine la sursă, de către plătitorii de venituri, la momentul plăţii venitului.

 

 • Completarea 76 alin. 4^1 lit. d) din Codul fiscal în sensul că prevederile art. 76 alin. 4^1 lit. d) din Codul fiscal referitoare la încadrarea contravalorii serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora în plafonul neimpozabil lunar de cel mult 33% din salariul de bază nu sunt aplicabile angajaţilor care beneficiază de vouchere de vacanţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 

 • Se modifică 118 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal în sensul că se poate deduce și CASS din venitul net în cazul veniturilor din activități independente determinate în sistem real. Astfel, în cazul veniturilor din activităţi independente, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, venitul net anual impozabil se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, prevăzute la lit. a) din Codul fiscal, din care se deduc contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit prevederilor titlului V, cu excepţia diferenţei de contribuţie de asigurări sociale de sănătate prevăzută la art. 174 alin. (5) din Codul fiscal.

 

 • La 118 din Codul fiscal se introduc alin. (22)-(24), referitoare la deductibilitatea limitată a contribuţiei de asigurări sociale (CAS) și contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS):

(22) Contribuţia de asigurări sociale deductibilă potrivit prevederilor alin. (2) lit. b) şi alin. (21) lit. b) se stabileşte proporţional cu ponderea venitului net anual determinat în sistem real în total baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale prevăzută la art. 148 alin. (4).

(23) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate deductibilă potrivit prevederilor alin. (2) lit. b) se stabileşte proporţional cu ponderea venitului net anual determinat în sistem real în total baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzută la art. 170 alin. (1).

(24) Nivelul contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate deductibile potrivit alin. (2) lit. b), respectiv alin. (21) lit. b) nu poate depăşi nivelul venitului net anual recalculat.

(Art. 118 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal face referire la veniturile din activităţi independente iar art. 118 alin. (21) lit. b) din Codul fiscal face referire la veniturile din drepturi de proprietate intelectuală).

 

 • Completarea 142 lit. aa1), pct. 4 din Codul fiscal în sensul că prevederile art. 142 lit. aa1), pct. 4 din Codul fiscal referitoare la încadrarea contravalorii serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului (acordate de angajator pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora) în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale nu sunt aplicabile angajaţilor care beneficiază de vouchere de vacanţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 

 • Se modifică 157 alin. (1), lit. ţ) din Codul fiscalîn sensul că se introduce în baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate valoarea nominală a tichetelor de masă şi a voucherelor de vacanţă, acordate de angajatori, potrivit legii, prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h) din Codul fiscal;

 

 • Se modifică 170 alin. (1)din Codul fiscal în sensul că persoanele fizice care realizează veniturile din activităţi independente, din una sau mai multe surse, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, după caz, stabilite potrivit art. 68, 681 şi 69, după caz, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal;

 

 • Se modifică 170 alin. (3) lit. d)din Codul fiscal, în sensul reformulării conținutului acestuia. Astfel la încadrarea în plafonul anual de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele plătite, diminuate cu impozitul reţinut, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele plătite, diminuate cu impozitul reţinut, distribuite începând cu anul 2018;

 

·      Se modifică art. 174 - Stabilirea, declararea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) (activități independente) din Codul fiscal și reglementează la alin. (5) – (11) următoarele:

 

(5) În situaţia în care baza de calcul prevăzută la art. 170 alin. (1) din Codul fiscal, cumulată din una sau mai multe surse de venit din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) (activități independente), corespunzătoare veniturilor estimate/realizate sau pentru care s-a aplicat reţinerea la sursă în cursul anului, după caz, este mai mică decât cea corespunzătoare unei baze de calcul egale cu nivelul de 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, persoanele fizice datorează o diferenţă de contribuţie de asigurări sociale de sănătate până la nivelul celei corespunzătoare bazei de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 şi depun declaraţia prevăzută la art. 122 până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

 

(6) În situaţia în care, în cursul anului de realizare a veniturilor, persoanele fizice obţin, din una sau mai multe surse de venit, venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) (activități independente), în vederea determinării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate de plată se ia în calcul contribuţia reţinută la sursă de către plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 681 alin. (2) (veniturile din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă).

 

(7) În situaţia în care, în cursul anului de realizare a veniturilor, persoanele fizice realizează venituri din contracte de activitate sportivă de la mai mulţi plătitori de venituri prevăzuţi la art. 681 alin. (2) (veniturile din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută la sursă este mai mare decât cea corespunzătoare unei baze de calcul egale cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, acestea au obligaţia recalculării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 122 până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor. Pentru diferenţa de contribuţie de asigurări sociale de sănătate rezultată în plus, în urma recalculării, persoana fizică are obligaţia calculării, declarării şi plăţii impozitului pe venit.

 

(8) Diferenţa de contribuţie de asigurări sociale de sănătate rezultată în plus, în urma recalculării, stabilită conform alin. (7), diminuată cu impozitul pe venit, se compensează/restituie, după caz, potrivit prevederilor art. 167, respectiv art. 168 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(9) Diferenţa de contribuţie de asigurări sociale de sănătate prevăzută la alin. (5) nu se datorează în cazul în care, în anul fiscal precedent, persoana fizică a realizat venituri din:

 

 1. a)salarii şi asimilate salariilor la un nivel cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare în perioada în care au fost realizate veniturile; sau

 

 1. b)din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h) (venituri din drepturi de proprietate intelectuale, venituri din asocierea cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii, venituri din alte surse), pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.

 

(10) Prevederile alin. (9) se aplică şi persoanelor fizice care în anul precedent s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) lit. a)-c) şi e)-g).

 

(11) Plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 681 alin. (2) au obligaţia de a elibera persoanelor fizice beneficiare de astfel de venituri un document cu privire la nivelul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reţinute la sursă, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul precedent, în vederea stabilirii de către aceştia a diferenţei de contribuţie de asigurări sociale de sănătate prevăzută la alin. (5) sau (7), după caz.

 

·      Se introduce în Codul fiscal art. 174^1 - Stabilirea, declararea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h) alin. 19 fiind reformulat astfel:

 

(19) În cazul în care persoanele fizice aflate în situaţia prevăzută la art. 170 alin. (2) realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, iar în anul fiscal precedent nu au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare în perioada în care au fost realizate veniturile sau nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) lit. a)-c) şi e)-g), acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară şi depun declaraţia prevăzută la art. 122 până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

 

 • Se modifică 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal în sensul că se elimină trimiterea la art. 155 alin. (1) lit. b) referitoare la activități independente, noua formă fiind:
 • Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata contribuţiei:
 1. persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h), sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120;

 

 • La 183 din Codul fiscal se introduce alin. (11) care reglementează faptul că persoanele fizice care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în condiţiile prevăzute la art. 180 şi care, în cursul anului, încep să realizeze venituri din activităţi independente, astfel cum sunt prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia unică prevăzută la art. 120 şi îşi recalculează obligaţia de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul în curs.

 

De asemenea, începând cu 01.07.2024 se modifică art. 117 din Codul fiscal în sensul creșterii cotei de impozitare a veniturilor constatate de organele fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată, de la 16% la 70% care se aplică asupra bazei impozabile ajustate.

 

Pentru consultarea noutăților legislative puteți accesa site-ul www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili/ Legislație/ Buletin informativ fiscal.


Articole înrudite