25 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
ADR Sud-Est organizează o sesiune de informare despre două apeluri de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020
ADR Sud-Est organizează o sesiune de informare despre două apeluri de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, va organiza joi, 26 ianuarie 2017, începând cu ora 11.00, la Galaţi, la Sala mare de şedinţe din cadrul Consiliul Judeţului Galaţi, str. Eroilor nr. 7 B,  o sesiune de informare cu privire la două apeluri de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020, respectiv: Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon,  Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B  - Clădiri publice şi Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale,  Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale,  Apelul 1 - Servicii sociale şi socio-medicale pentru vârstnici.

Ce activităţi pot fi finanţate şi care sunt condiţiile de eligibilitate ale solicitanţilor 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon,  Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B  - Clădiri publice sprijină:
- îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, (pereţi exteriori, ferestre, tâmplărie, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste subsol), şarpantelor şi învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
- introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
- utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
- implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziţionarea, instalarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;
- orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate, lucrări de reparaţii la faţade etc.);
- realizarea de strategii pentru eficienţă energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.
Solicitanţii de finanţare pot fi:
Autorităţile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează din subordinea Guvernului ori a ministerelor, instituţiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome (înfiinţate prin legi organice);
Autorităţile şi instituţiile publice locale:
- Unităţile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului Bucureşti (UAT comună, oraş, municipiu, judeţ, Municipiul Bucureşti şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti), definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- Instituţiile publice şi serviciile publice organizate ca instituţii publice de interes local sau judeţean (finanţate din bugetul local), aflate în subordinea unităţilor administrativ teritoriale;
- Instituţia prefectului.

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale,  Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale,  Apelul 1 - Servicii sociale şi socio-medicale pentru vârstnici finanţează: reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidenţială, destinată persoanelor vârstnice în care, în accepţiunea prezentului apel, prin infrastructură se înţelege clădirea cu sau fără utilităţi şi dotări.
Vor fi finanţate următoarele centre sociale pentru persoane vârstnice prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015: centre de zi pentru persoane vârstnice, unităţi de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane aflate în risc de sărăcie, pentru zonele în care beneficiarii serviciilor sociale asigurate de cantinele sociale sunt în majoritate vârstnici săraci.
Solicitanţii pot fi:
A. Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public.
B. Entitaţi de drept privat :
- asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România
- unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase.
C. Parteneriate între oricare dintre entităţile menţionate la punctele A şi B.
Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanţare/fiecare membru al parteneriatului, după caz trebuie să aibă personalitate juridică.


Articole înrudite