20 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Comuna Cuza Vodă intră în carantină zonală începând de astăzi, ora 20.00
Comuna Cuza Vodă intră în carantină zonală începând de astăzi, ora 20.00

Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi informează că urmare, a solicitării Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Galaţi, Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei a emis ordinul de instituire a carantinei zonale pentru comuna Cuza Vodă, judeţul Galaţi, începând de astăzi, 29 decembrie 2020, ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile. Incidenţa cazurilor în ultimele 14 zile, în această localitate este de 6,98 la mia de locuitori.
În zona de carantină se aplică în mod corespunzător toate interdicţiile şi restricţiile stabilite în perioada stării de alertă, prevăzute în Legea nr. 55 din 15.05.2020 şi respectiv H.G. 1.065 din 11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

În baza ordinului semnat de Comandantul Acţiunii, Secretarul de Stat dr. Raed Arafat, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a emis următoarea hotărâre:
Art. 1 (1) Începând cu data de 29.12.2020 ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 12.01.2021 ora 20.00, se instituie măsura de carantină zonală a comunei Cuza Vodă, judeţul Galaţi.
Art. 2 (1) Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.
(2) Se recomandă următoarele rute ocolitoare:
- DJ 251 – DJ 254 Pechea – Iveşti;
- DJ 255 intersecţie cu DN25 Slobozia Conachi – Piscu;
- DJ 251 Slobozia Conachi – Schela;
- DJ 255 Pechea – Suhurlui.
Art. 3 În zona menţionată la art. 1 alin. (2), se aplică în mod corespunzător toate interdicţiile şi restricţiile stabilite în perioada stării de alertă, prevăzute în Legea nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare şi respectiv prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
Art. 4 În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2), este permisă intrarea, respectiv ieşirea pentru:
a) tranzitarea fără oprire de către mijloacele de transport auto destinate pentru transportul călătorilor / pasagerilor din autovehicule proprietate personală / de marfă, care se deplasează în alte localităţi decât cea carantinată, având ca itinerariu DJ255 Slobozia Conachi – Pechea;
b) mijloacele de transport al călătorilor pot opri în zona filtrelor instituite de către forţele de ordine, fiind interzisă cu desăvârşire oprirea în localitatea carantinată;
c) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice, precum şi aprovizionării populaţiei, pe baza documentelor justificative care să indice scopul şi destinaţia transportului;
d) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi activităţilor cu caracter religios;
e) voluntarii ce vor asigura alimente, medicamente şi bunuri de strictă necesitate, pe baza unei adeverinţe eliberată de către Primăria Cuza Vodă; lista de voluntari va avea un număr de maxim 15 persoane şi va fi întocmită de către Primăria comunei Cuza Vodă, componenţa acesteia rămânând neschimbată pe toată durata institurii măsurii şi avizată de către Centrul Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi;
f) persoanele ce desfăşoară activităţi agricole, sau pentru comercializarea produselor agroalimentare, prin completarea declaraţiei pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 1.
Art. 5 (1) În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2), este permisă ieşirea, respectiv intrarea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi activităţilor cu caracter religios, doar pentru situaţii excepţionale care ţin de menţinerea serviciilor publice sau operaţionale.
(2) Persoanele care locuiesc în zona de carantină, aflate în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. 1, vor putea părăsi zona de carantină numai după ce obţin aprobarea scrisă, semnată de către şeful Centrului Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi, pe baza completării declaraţiei pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 1, care va fi vizată de către preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Cuza Vodă şi transmisă Centrului Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi spre aprobare.
Art. 6 (1) Pentru verificarea motivului deplasării, persoanele prevăzute la art. 4 şi art. 5 sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa de salariat eliberată de angajator, ştampilată şi semnată de către acesta, ori după caz, declaraţia pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 1.
(2) În conţinutul adeverinţei eliberate de către angajator, se vor specifica în clar următoarele aspecte: datele de contact şi de identificare ale angajatorului, datele de contact şi de identificare ale persoanei angajate/salariate, itinerariul de deplasare al acesteia între domiciliu şi locaţia în care acesta îşi desfăşoară activitatea de lucru, precum şi necesitatea argumentată a prezenţei angajatului la locul de muncă şi faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic.
Art. 7 În zona menţionată la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii:
a) în toate spaţiile publice, închise şi deschise este obligatorie purtarea măştii de protecţie astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani;
b) intrarea-ieşirea persoanelor şi vehiculelor în/din localitatea carantinată se va efectua doar prin filtrele instituite de forţele de ordine din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
c) se interzice cu desăvârşire deplasarea persoanelor aflate în izolare / carantină în afara domiciliului, reşedinţei, ori adresei declarate pentru izolare/carantină în comuna Cuza Vodă; monitorizarea respectării acestei măsuri se va efectua permanent prin structurile Ministerului Afacerilor Interne, în baza Planului integrat de acţiune, elaborat de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi;
d) este interzisă circulaţia persoanelor şi a vehiculelor în intervalul orar 23.00 - 05.00; excepţie fac bolnavii cronici aflaţi în evidenţele unităţilor sanitare, femeile gravide, urgenţele medicale;
e) este permisă deplasarea pentru aprovizionare cu marfă a operatorilor economici de pe raza comunei carantinate în intervalul orar 05.00 - 23.00 pe baza declaraţiei pe proprie răspundere, însoţită după caz, de copie a certificatului de înregistrare fiscală, adeverinţă de la angajator (în situaţia în care nu efectuează administratorul societăţii comerciale deplasarea) şi respectiv de documente justificative de achiziţie/transport;
f) este interzisă intrarea în zona carantinată a operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de curierat şi care livrează/preiau comenzi la/de la cetăţenii unităţii administrativ-teritoriale carantinate; în acest caz, predarea-preluarea coletelor se va efectua în zonele unde sunt amplasate filtrele structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
g) administratorii sau deţinătorii spaţiilor comerciale din zona de carantină vor asigura triajul observaţional, măsurarea temperaturii şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru persoanele care intră/ies din spaţiul comercial.
h) se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc; pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de patru metri pătraţi/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Afacerilor Interne, emis în temeiul art.45 şi al art. 71 alin (2) din Legea nr. 55/2020 cu modificările şi completările ulterioare.
i) se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor cu participarea a maximum 20 de persoane;
j) se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor şi respectiv opt persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Afacerilor Interne, emis în temeiul art. 45 şi art. 71 (alin.2) din Legea nr. 55/2020 cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8 În zona menţionată la art. 1 alin. (2), Primăria comunei Cuza Vodă va lua următoarele măsuri:
a) aducerea la cunoştinţa cetăţenilor din zona carantinată a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate în contextul epidemiologic existent şi regulile de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, prin: distribuirea de pliante şi difuzarea de mesaje prin instalaţii de sonorizare (inclusiv montate pe autovehicule), prin care se vor mediatiza inclusiv prezentele măsuri;
b) asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice (apă curentă, electricitate, etc.), iar în cazul persoanelor infectate cu COVID-19, deşeurile rezultate din imobilele acestora, vor fi colectate, eliminate şi neutralizate de către o firmă specializată autorizată;
c) asigurarea de materiale dezinfectante şi personal care va efectua triajul observaţional, măsurarea temperaturii şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru toate persoanele care intră/ies în/din localitatea carantinată prin filtrele instituite de forţele de ordine;
d) asigurarea dezinfecţiei spaţiilor indicate de către Direcţia de Sănătate Publică Galaţi;
e) asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente, medicamente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei, prin intermediul voluntarilor precizaţi la articolul 4, lit. e).
Art. 9. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi va asigura transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul Ro-Alert, la ora 15.30, către populaţia din localitatea carantinată cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.
Art. 10 Direcţia de Sănătate Publică Galaţi va stabili asigurarea continuităţii actului medical prin medicii de familie din comuna Cuza Vodă şi va întocmi lista cu diferitele categorii de persoane cu risc medical, cum ar fi: bolnavi cronici, femei gravide, persoane dializate, pacienţi oncologici, etc.; un exemplar al listei va fi pus la dispoziţia forţelor de ordine aflate în dispozitiv prin Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei;
Art. 11 Centrul Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi, pe baza datelor furnizate de către Direcţia de Sănătate Publică Galaţi va difuza în dinamică către forţele de ordine şi Primăria comunei Cuza Vodă, lista actualizată cu persoanele aflate in izolare / carantină, pentru verificarea respectării de către aceştia a măsurilor impuse de izolare / carantinare;
Art. 12 Orice derogare de la Ordinul Comandantului Acţiunii nr. 4660512 din 28.12.2020 privind instituirea carantinei zonale în comuna Cuza Vodă, judeţul Galaţi se va realiza prin Centrul Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi, cu aprobarea prefectului.

Descarcă declaraţia pe proprie răspundere de la sfârşitul articolului.


Articole înrudite