Debandadă la Aquacom VN SRL Vânători Recomandat

Vineri, 07 Februarie 2020 13:43
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Societatea care se ocupă cu prestarea serviciului public de alimentare cu apă la nivelul localităţii Vânători, S.C. Aquacom VN S.R.L. Vânători, a fost luată la bani mărunţi de Camera de Conturi Galaţi, controlul evidenţiind faptul că în această societate de interes local ce aparţine Consiliului Local Vânători, totul este fără respectarea prevederilor legale.

Rezultatelor acţiunilor de control desfăşurate la S.C. Aquacom VN S.R.L. Vânători au relevat faptul că până şi conducerea societăţii a fost numită fără respectarea legii. Mai exact, nu a fost urmată procedura de selecţie legală şi nu a fost încheiat contractul de mandat cu administratorul societăţii care, pe lângă drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare, trebuie să cuprindă clauze privind indicatorii de performanţă pe baza cărora se face evaluarea anuală a activităţii administratorului.

De asemenea, nu au fot propuşi şi, ulterior, desemnaţi membrii Consiliului de Administraţie al societăţii, cu respectarea condiţiilor de calificare, experienţă profesională şi selecţie prevăzute de lege. „Deşi entitatea verificată a încheiat un contract de muncă cu administratorul numit, pentru funcţia de «încasator cititor», cu toate acestea în acest angajament legal nu au fost stabiliţi şi inseraţi indicatorii de performanţă a managementului societăţii“, se arată în raportul Camerei de Conturi Galaţi.

Controlul financiar este făcut de un lăcătuş

Mai mult de atât, controlul financiar în cadrul acestei societăţi este efectuat de un lăcătuş. „Deşi conducătorul S.C. Aquacom VN S.R.L. Vânători a desemnat, prin decizie administrativă, persoana cu atribuţii de exercitare a controlului financiar preventiv propriu, totuşi aceasta nu îndeplinea condiţia minimă legală de a avea studii medii economice, aceasta fiind specializată în profesia «lăcătuş construcţii de maşini»”, au constatat organele de control.

În plus, S.C. Aquacom VN S.R.L. Vânători nu a respectat nivelul (maxim) al cheltuielilor de personal prevăzut şi aprobat prin Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, conform hotărârii consiliului local, fiind constatate depăşiri atât ale costurilor salariale cu suma 35.113 lei, cât şi ale numărul de personal, de la 9 salariaţi la 11 salariaţi.

Evidenţa încasărilor nu era făcută zilnic

Abateri au fost constatate şi în privinţa activităţilor de casierie (încasări şi plăţi în numerar), întrucât, printre altele, evidenţa încasărilor şi plăţilor în numerar nu s-a ţinut zilnic cu ajutorul registrului de casă. Drept pentru care auditorii Camerei de Conturi au efectuat un control inopinat la casierie şi s-a constatat faptul că registrul de casă nu a fost completat în perioada 01.01.-17.01.2019, precum şi existenţa unui plus de casă.

Valoarea cumulată a abaterilor constatate este de 15.621 de lei, din care suma de 179,50 de lei constituie valoarea plusului de casă identificat cu ocazia controlului inopinat, iar suma de 15.15.441,50 de lei constituie operaţiuni de încasări (8.139 de lei) şi plăţi (7.302,50 de lei) neevidenţiate în registrul de casă în perioada 01-17 ianuarie 2019.

Controlul s-a soldat cu următoarele concluzii: S.C. Aquacom VN S.R.L. Vânători nu a calculat, nu a facturat, nu a înregistrat şi nu a încasat penalităţi pentru plata cu întârziere de către beneficiarii serviciului public de alimentare cu apă a contravalorii consumului lunar înregistrat, în condiţiile în care termenul de plată a fost stabilit la 30 de zile de la data citirii apometrelor şi facturării sumei datorate.

Deficienţe, cu duiumul

Auditorul public extern concluzionează că, modul de administrare al societăţii, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli nu respectă în totalitate principiile legalităţi, regularităţii şi eficienţei, constatându-se următoarele deficienţe:
- nu a fost implementate mecanismele de bună guvernare în funcţionarea societăţii, aşa cum prevede O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- nu au fost supuse auditului statutar situaţiile financiare întocmite pentru anul 2017;
- nu au fost respectate prevederile contractuale, pentru serviciile prestate de distribuţie a apei, în sensul calculării penalităţilor şi înregistrării acestora în evidenţa contabilă, în cazul încasării cu întârziere a obligaţiilor bugetare;
- nu a fost implementat sistemul de management şi control intern (inclusiv auditul intern) şi activitatea de control financiar preventiv propriu nu a fost organizată conform prevederilor legale;
- comisia de inventariere numită prin decizie administrativă nu a supus analizei fiecare creanţă inventariată în scopul identificării anumitor erori si cauzelor de neconcordanţă între evidenţa contabilă analitică şi cea tehnico-operativă;
- în anul 2018 la nivelul S.C. Aquacom VN S.R.L. Vânători au fost efectuate cheltuieli cu personalul (inclusiv contribuţiile aferente datorate bugetului de stat) fără a se încadra în prevederile bugetare aprobate prin hotărârea consiliului local;
- la nivelul societăţii nu au fost aplicate în totalitate prevederile privind achiziţie publice;
- nu au fost respectate prevederile legale privind organizarea, funcţionarea casieriei şi constituirea garanţiei pentru gestionarea mijloacelor băneşti.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu