02 DECEMBRIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Salarii mai mari pentru siderurgiºti
Salarii mai mari pentru siderurgiºti

 Reprezentanþii sindicatului ºi ai conduceriii au semnat vineri dupã amiazã Contractul Colectiv de Muncã aferent anului 2014, care prevede acordarea unei majorãri salariale fixe de 50 de lei, lucru anunþat în premierã de ziarul nostru în ediþia tipãritã de vineri. De asemenea angajaþii Combuinatului vor mai beneficia ºi de o primã de 150 de lei la sfârºitul anului, dacã societatea nu va înregistra pierderi precum ºi de o recompensã de câte 120 cu ocazia Zilei Sãnãtãtãþii ºi Securitãþii în Muncã dacã la nivelul departamentelor nu se vor înregistra accidente de muncã. Deºi potrivit informaþiilor noastre reprezentanþii conduceriii Combinatului i-ar fi informat neoficial în cadrul ºedinþei de negocieri de miercuri pe lideriii de sindicat cã vor da o majorare salarialã fixã ºi le-au spus sã consulte salariaþii, secretarul general al sindicatului Siderurgistul, Vasile Criºan, a uitat sã anunþe acest lucru în declaraþiile pe care le dã unei anumite pãrþi a presei ºi prin care încearcã sã convingã angajaþii cã meritul obþinerii unei creºteri salariale ar fi a sindicatului când în realitate se ºtia de acum douã sãptãmþni de acest fapt, aºa cum l-am consemnat la acel moment. Istoria unei negocieri În cadrul ºedinþei de negociere care a avut loc marþi dupã amiazã reprezentanþii conducerii ºi ai sindicatului Siderurgistul ºi-au menþinut fiecare punctul de vedere legat de capitolul drepturi salaiale. Dacã potrivit informaþiilor noastre ambele pãrþi au ajuns la o înþelegere legatã de menþinerea cuantumului sumelor care vor fi acordate în cazul disponibilizãrilor de personal, prevãzute în vechiul contract, nu acelaºi lucru se poate spune în ceea ce priveºte banii în plus pe care i-ar putea primi angajaþii Combinatului. Astfel, reprezentanþii sindicatului ºi-au menþinut solicitarea de creºtere cu 15 % a salariului de bazã, dupã ce au renunþat la douã procente din cererea iniºialã care a fost de 17 % dar ºi la un anumit spor, în timp ce reprezentanþii conducerii ºi -au menþinut propunerea fãcutã în cadrul întâlnirii anterioare, ºi anume de acordare a unui bonus de 2 % de la 1 februarie ºi a unui bonus de 1 % de la 1 iulie, acesta din urmã fiind acordat condiþionat în funcâie de rezultatele economici financiare înregistrate în primele 6 luni. Urmãtoarea întâlnire dintre reprezentanþii celor douã pãrþi a avut loc loc vineri când s-a confirmat informaþia pe care am prezentat-o acum o sãptãmânã de zile, ºi anume cã reprezentanþii conduceriii ar urma sã vinã cu o propunere de creºtere salarialã în sumã fixã care nu ar fi mai mare de 50 de lei potrivit aceloraºi surse. Potrivit informaþiilor noastre, la nivelul unei unitãþi din grup, ºi aici este vorba de o unitate din Franþa, s-ar fi decis acordarera unei creºteri salariale de 1 % din salariul brut, procent care ar acopri inflaþia, ºi care poate constitui un precedent pentru ca ºi la unitatea gãlãþeanã sã se acorde o majorare salarialã ºi nu un bonus. Alte argumente care au fost aduse în favoarea acordãrii majorãrii salarale ar fi faptul cã este foarte posibil ca de la 1 iulie sã se reducã CAS-ul plãtit de angajator precum ºi faptul cã mulþi angajaþi ai Combinatului care au lucrat în grupa 1 de muncã ºi-au depus încã din prima zi a anului dosare de pensionare pentru a putea beneficia de prevederile noii legi care a fost adoptayã în cursul lunii decembrie ºi care prevede reducerea vârstei de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an lucrat în grupa 1 de muncã cu condiþia ca numãrul anilor lucraþi în grupa 1 de muncã sã fie de minim 6 ani. Demersurile pentru adoptarea acestui act normativ au fost fãcute încã din anul 2011 de FSS Metarom, condusã pe atunci de Mircea Scântei ºi al cãrei secretar era Nicolae Coman, dar ºi de preºedintele sindicatului de la Combinatul de la Hunedoara, Gheorghe Vaidoº, adoptarea acestei legi al cãrei iniþiator este deputatul PNL Victor Paul Dobre fãcându-se abia la sfârºitul anului 2013, înainte de începerea unui an electoral. Legea a fost sprijinitã ºi de cãtre actualul preºedinte al comisiei de muncã din Camera Deputaþilor, care este reprezentantul PSD dar ºi de cãtre ministrul Mariana Câmpeanu, însã rãmâne de vãzut când va fi efectiv pusã în aplicare deorece mai trebuie corelate anumite aspectate . Magda CONDOS

Articole înrudite