19 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Finanțe Galați: Nedepunerea declarațiilor fiscale și alte fapte ies de sub incidența Legii prevenirii
Finanțe Galați: Nedepunerea declarațiilor fiscale și alte fapte ies de sub incidența Legii prevenirii

În virtutea rolului activ al organului fiscal, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Galați aduce la cunoștința contribuabililor faptul că în Monitorul Oficial al României nr. 904/06.10.2023 a fost publicată H.G nr. 937/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017.

Prin acest act normativ se abrogă din anexa nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 o serie de contravenții care, până la intrarea în vigoare a H.G. nr. 937/2023, intrau sub incidenţa Legii prevenirii (respectiv pentru care se aplica în mod obligatoriu la prima abatere avertisment):

 • contravențiile prevăzute la a 336 alin. (1) lit. a)b)d)-f)h)s) şi ş), art. 336 alin. (31) şi alin. (32) şi art. 337 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală:
 • nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni;
 • neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;
 • nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei prevăzute la art. 118  (7), respectiv a obligației contribuabilul de a da, la finalizarea inspecţiei fiscale,  a unei declaraţii scrise, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală;
 • nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile şi la termenele prevăzute prin ordinul preşedintelui A.N.A.F., precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central în condiţiile art. 108  (2);
 • nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a păstra, precum şi a obligaţiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic şi a aplicaţiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat, potrivit art. 109  (4);
 • nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit  59;
 • nerespectarea de către persoana supusă verificării situaţiei fiscale personale a obligaţiei de a depune declaraţia de patrimoniu şi de venituri, potrivit art.138 (7);
 • efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru;
 • nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal;
 • nedepunerea în termenul de 45 de zile a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie de către debitorul care a notificat organul fiscal potrivit art. 233  (21);
 • nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscalprivind taxa pe valoarea adăugată;
 • depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete.
 • contravențiile prevăzute la a 10 lit. f)-h)j) şi u) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Enumerăm unele dintre acestea:
 • emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute la art. 4  (1)sau alin. (2), după caz;
 • neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;
 • neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare prevăzut la art. 1  (11).
 • încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12)  a)-d);
 • nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12)  e)sau f);
 • contravențiile prevăzute la a 3 alin. (1)din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Enumerăm unele dintre acestea:
 • utilizarea de către unităţile prevăzute la  1a unor terminale de plată care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1);
 • nerespectarea prevederilor  2;
 • distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnică a terminalelor de plată care pot provoca înregistrări eronate sau pot genera fraude;
 • nerespectarea dispoziţiilor art. 1  (1)(3)şi (8) referitoare la:

-obligația  persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, respectiv de prestări de servicii, care realizează în cursul unui an încasări în numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice;

- obligația operatorilor economici furnizori de servicii de utilitate publică şi a instituţiilor şi autorităţilor publice de a accepta încasări şi prin intermediul cardurilor de debit, de credit sau preplătite, atât prin intermediul unui terminal POS, cât şi prin aplicaţii care facilitează acceptarea plăţilor electronice, respectiv de a accepta încasarea sumelor printr-un sistem electronic de plată la distanţă/online.  

 • refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1  (3)de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit;
 • refuzul instituţiilor prevăzute la art. 1  (4)de a implementa sistemul de acordare de avansuri în numerar pentru utilizatorii cardurilor de debit şi cardurilor de credit;
 • lipsa afişării semnului prevăzut la art. 1  (5)a informaţiilor privind serviciul de acordare a avansurilor în numerar şi a costurilor serviciului;
 • refuzul instituţiilor acceptante de carduri de a instala terminale de plată în termenul prevăzut la art. 2  (1);
 • contravențiile prevăzute la a 493 alin. (2) lit. a)şi b), precum şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Facem precizarea că H.G. nr. 937/2023 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv începând cu data de 5 noiembrie 2023.

Pentru consultarea noutăților legislative puteți accesa site-ul www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili/ Legislație/ Buletin informativ fiscal.


Articole înrudite